نرم افزار های حسابداری صنعتی  ، در این مقاله سعی داریم به تعریف حسابداری صنعتی و طبقه بندی آن بپردازیم. همچنین به تعریف هزینه ها و دسته بندی مختلف آن می پردازیم.

با توجه به اهمیت موضوع، به تعریف اجزاء و عوامل حسابداری صنعتی هم پرداخته می شود .


حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده (cost accounting) : 

یکی از شاخه های علم حسابداری ، حسابداری صنعتی است .حسابداری صنعتی در واقع وظیفه محاسبه بهای تمام شده محصولات را بر عهده دارد . از کاربردهای مهمی که حسابداری صنعتی دارد می توان به ارزیابی در راستای ساخت اجناس به  دلیل کم شدن هزینه ها و کنترل موجودی و تصمیم گیری دقیق در نحوه قیمت گذاری کالاها  پی برد . در حقیقت پیش بینی و پیگیری هزینه های تولید از جمله قدم های حیاتی در عرصه تولید و پیشرفت شرکت های تولیدی است . آن ها باید در مورد کنترل هزینه ها از بهای مواد اولیه خود آمار دقیقی را داشته باشند تا بتوانند بیشتر در تعیین قیمت منطقی اجناس تسلط پیدا نمود و همچنین با ارزیابی بهای تمام شده مواد اولیه در راستای تولید ، تصمیم های دقیق تری بگیرند . 


کاربرد حسابداری صنعتی : 


گاهی فکر می کنید کارایی حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می‌باشد ، هر چقدر هم که مشهورترین کاربرد آن در این راستا باشد اما دیگر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده به کار می برند . 


اهمیت حسابداری صنعتی : 


اهمیت حسابداری صنعتی به این دلیل است که با گردآوری اطلاعات هزینه و قیمت تمام شده و ارائه آن به مدیران شرکت و تصمیم‌گیرندگان بب درست شدن کنترل بیشتر روی هزینه‌ها و بیشتر شدن  سوددهی شرکت شده و علاوه بر شناسایی نقطه های ضعف سیستم‌های تولیدی و خدماتی ، بیشتر شدن کاربرد  و بازده شرکت و در نهایت کمک به اتخاذ تصمیم صحیح به وسیله مدیریت شرکت را سبب می‌گردد .

این نوع حسابداری از نظر ارائه اطلاعات بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت قرار می‌گیرد زیرا از سوی دیگر با ارائه قیمت تمام شده به حسابداری مالی ، سود و زیان ناشی از تولید و فروش کالا یا خدمات را مشخص می‌کند و از طرف دیگر با ارائه همین اطلاعات به مدیران شرکت ، آنان را در تصمیم‌گیری و ارزیابی وضعیت شرکت برای انجام  کارهایتان کمک می نماید  .