مالیت مستقیم چیست
مالیت مستقیم چیست

مالیت مستقیم چیست، نوعی پرداخت واجب که افراد و موسسات باید آن را به دولت مذکور به منظور ارائه خدمات دولت به اجتماع، پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواهند شد.


انواع مالیات


مالیت مستقیم: نوعی مالیات مقرر بر دارایی های یک فرد می باشد که به منظور حفاظت از اموال وی اخذ می شود. مالیات های مستقیم به مالیات مقرر بر دارایی اشخاص و مالیات مقرر بر درآمد اشخاص دسته بندی می شود. این مالیات ها به دلیل اینکه به طور مستقیم و بی هیچ واسطه ای از افراد و سازمان ها اخذ می شود به این نام نهاده شده است. نمونه آشکار این نوع مالیات ها، مالیاتی می باشد که دولت از حقوق افراد شاغل کسر می کند، این نوع مالیات اگر بر پایه میزان درآمد اشخاص اخذ شود و درآمدهای پایین را شامل نشود، در تامین عدالت اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت.


موارد مشول مالیات بر درآمد


مالیات بر درامد به دو روش متفاوت انجام می شود. در روش اول، مالیات انواع درآمدها به صورت جداگانه توسط دولت اخذ می شود. در این روش، نرخ و قوانین مالیاتی مختلفی بر انواع درآمد در نظر گرفته می شود.
در روش دوم، در این روش مالیات از مجموع درآمدهای یک فرد در یک سال مالی کسر می گردد. مالیت بر درآمد به مالیات بردرآمد املاک، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی تقسیم بندی می شود. همچنین مالیالت بر دارایی به مالیات بر ارث، مالیات حق تمبر دسته بندی می شود. نوع دیگری از مالیات وجود دارد که به نام مالیات غیر مستقیم می باشد و خود شامل مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات تقسیم بندی می شود.


نتیجه پایانی


مالیات مستقیم و غیر مستقیم هر یک به طور متفاوت، بر تورم تاثیر خواهند داشت. مالیات مستقیم تورم اقتصادی را کاهش داده چرا که قدرت خرید افراد را کاهش می دهد. مالیات غیر مستقیم در افزایش تورم نقش مهمی دارد.